Schválený rozpočet na roky 2018 - 2020 - PDF
Schválené VZN obce Vištuk č. 4/2017 o vymáhaní miestnych daní a poplatkov - PDF
Oznámenie o doručení zásielky - Peter Oravec - PDF
Rozhodnutie verejnou vyhláškou Slovenská inšpekcia životného prostredia - Farma Vištuk  Silárd - PDF
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - PDF
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre obdobie od 01.01.2018 - 30.06.2018 - PDF
Návrh VZN obce Vištuk o miestnych daniach  na r. 2018 - PDF
Návrh VZN obce Vištuk č. 4/2017 o vymáhaní miestnych daní a poplatkov - PDF
Návrh rozpočtu na roky 2018 - 2020 - PDF
Programový rozpočet, zámere a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu na roky 2018 - 2020 - PDF
Zoznam daňových dlžníkov obce - PDF
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o elektronickej komunikácii obce - PDF
Rozhodnutie ProOvo, a.s. - PDF
Oznámenie o uložení zásielky - Oravec Peter - PDF
Oznámenie o dražbe - PDF
Návrh VZN č. 3/2017 o elektronickej komunikácii obce - PDF
Oznámenie o začatí správneho konania, výrub dreviny, vyvesené 19.10.2019 - PDF


Oznámenie o uložení zásielky - Ľubomír Šiculiak - PDF
Oznámenie o zámere prevodu majetku obce - manželia Jedinákoví - PDF
Oznámenie o zámere prevodu majetku obce - Mgr. Andrea Stromčeková - PDF
Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja - jeseň 2017 - výzva - PDF


Oznámenie verejnosti o začatí správneho konania - zámer "LEAF Academy Vištuk, 1. etapa výstavby" - PDF
Oznámenie o uložení zásielky - Kubovič -
PDF

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - PDF

VZN č. 2/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP zóny Lokalita č. 5 - Kempus LEAF Academy Vištuk - PDF

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vištuk pre obdobie 01.07.2017 - 31.12.2017 - PDF
Návrh VZN č. 2/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP zóny Lokalita č. 5 - Kempus LEAF Academy Vištuk - PDF
Oznámenie o zmene - doplnenie povolenej kapacity chovu a drobné stavebné úpravy - farma Vištuk - Silárd - PDF
Správa o hospodárení ZŠ s MŠ vo Vištuku za rok 2016 - PDF
Záverečný účet obce za rok 2016 - PDF
Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu Obce Vištuk č. 03/2017 - PDF
Oznámenie o uložení zásielky - Kerák - PDF
Oznámenie o uložení zásielky - Šiculiak - PDF
Oznámenie verejnosti o zisťovacom konaní o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie "Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj" - PDF
Oznámenie o uložení zásielky - Kubovič - PDF
Verejná vyhláška MOVE B.S. s. r. o. - PDF
Oznam o uložení zásielky - Ľubomír Šiculiak - PDF
Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín - PDF
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 Obce Vištuk o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce - PDF
Oznam o uložení zásielky - Ľubomír Šiculiak - PDF
Preventívna celoplošná deratizácia - jar 2017 - oznam - PDF
Návrh VZN obce Vištuk č. 1/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia - PDF

Oznámenie o uložení zásielky - Ján Kalamar - PDF
Oznam o štatistickom zisťovaní o spotrebe domácností 2017 - PDF
Verejná vyhláška - Farma Vištuk - Silárd - PDF
Oznámenie o výberovom konaní - Obec Šenkvice - PDF
Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín - DOC

Oznámenie o uložení zásielky - Kubovič - PDF
Oznámenie o uložení zásielky - Tomáška - PDF
Verejná vyhláška z Okresného úradu Pezinok - PDF
Schválený rozpočet na rok 2017 a zámery pre roky 2018 a 2019 - PDF


Oznámenie o uložení zásielky - Marek Tomáška - PDF
Verejná vyhláška - pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov - PDF
Plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 - PDF
Návrh rozpočtu obce a ZŠ s MŠ na roky 2017-2019 - PDF
Návrh VZN č. 6/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO na r.2017 - PDF

Oznámenie o zámere prevodu majetku obce - PDF

Oznam - verejné prerokovanie návrhu ÚP zóny Lokalita č. 5 - Kempus LEAF Academy Vištuk - PDF
Textová časť dokumentácie návrhu ÚP zóny Lokalita č. 5 - Kempus LEAF Academy Vištuk - PDF
Grafická časť dokumentácie  návrhu ÚP zóny Lokalita č. 5 - Kempus LEAF Academy Vištuk - PDF , - PDF, - PDF, - PDF, - PDF, - PDF, - PDF, - PDF, - PDF
Oznam o uložení zásielky - Ľubomír Šiculiak - PDF
Oznam o uložení zásielky - Marek Tomáška - PDF
Oznam o uložení zásielky - Marek Tomáška - PDF
Informácia pre chovateľov koní a koňovitých zvierat - PDF
Oznámenia o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka: - PDF, - PDF

ĎAKUJEME Bratislavskému samosprávnemu kraju za poskytnutie dotácie na realizáciu projektu "Športovo - relaxačný park" v našej obci.
Oznam o uložení zásielky - Marek Tomáška,október - PDF
Oznam o uložení zásielky - Marek Tomáška - PDF
Výzva - celoplošná jesenná deratizácia - PDF
Rozhodnutie - Územný plán zóny - Lokalita č. 5 - Kempus LEAF Academy Vištuk - PDF
Oznam o uložení zásielky - Stanislav Kubovič - PDF
Oznam o uložení zásielky - Marek Tomáška - PDF
Oznámenie o predložení zámeru činnosti "ˇÚzemný plán zóny Lokalita č.5 ..." Okresnému úradu Pezinok, odboru starostlivosti o životné prostredie - PDF

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vištuk na II. polrok 2016 - PDF
Zadanie - LEAF -  www.vistuk.sk/media/Zadanie.pdf
Oznam - verejné prerokovanie návrhu Zadania pre územný plán zóny - Lokalita č. 5 - Kempus LEAF Academy Vištuk - PDF

ĎAKUJEME Bratislavskému samosprávnemu kraju za poskytnutie dotácie na realizáciu projektu "VIŠTUKFEST 2016".


Oznam o uložení zásielky - Marek Tomáška -
PDF

Oznam pre verejnosť: Územný plán obce Vištuk "Zmeny a doplnky č. 2/2014" sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade vo Vištuku počas stránkových hodín

Schválené VZN č. 5/2016 Zmeny a doplnky ÚP Obce Vištuk č. 2/2016 - PDF

Schválené VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce - PDF

Schválené VZN č. 3/2016 o poplatkoch za pracovné úkony a prenájom - PDF

Návrh VZN č. 5/2016 Zmeny a doplnky ÚP Obce Vištuk č. 2/2014 - PDF
Návrh VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce - PDF
Návrh VZN č. 3/2016 o poplatkoch za pracovné úkony a prenájom -
PDF
Záverečný účet obce za rok 2015 - PDF

Oznam o uložení zásielky - Marek Tomaška - PDF
Oznam o uložení zásielky - Marek Tomaška - PDF

Preventívna celoplošná deratizácia - oznam - PDF

Oznámenie o uložení zásielky - Miroslav Buttko - PDF

Oznámenie o zámere prevodu majetku obce - Gotthard s manž. - PDF
Oznámenie o zámere prevodu majetku obce - Marcinčin s manž. - PDF

Schválené VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vištuk - PDF

Výsledky miestneho referenda z 05.03.2016 - PDF
Výsledky volieb do NR SR 2016 v obci Vištuk - PDF

Oznámenie o začatí správneho konania - výrub dreviny - DOC

Oznámenie o uložení zásielky - Stanislav Kubovič - PDF

Návrh VZN č. 2/2016 o určení výšky príspevkov MŠ, ŠKD, ŠJ - PDF

Schválené VZN obce Vištuk č. 1/2016 o organizácii miestneho referenda - PDF
Oznámenie o uložení zásielky - Zdenko Kerák - PDF
Oznámenie o začatí správneho konania - výrub dreviny - DOC

Výzva - Západoslovenská distribučná, a.s. - PDF

Návrh VZN č. 1/2016 o organizácii miestneho referenda - PDF

Oznámenie o uložení zásielky - Ľubomír Šiculiak - PDF

Schválené VZN obce Vištuk č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na r.2016 - DOC

Schválený rozpočet na roky 2016 - 2018 - PDF

Príjmy Obce a ZŠ s MŠ 2016 - 2018 - PDF
Strategický plán, zámere a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu na roky 2016 - 2018 - PDF

Oznámenie o uložení zásielky - Marek Tomáška - PDF
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Irányi - PDF
Návrh rozpočtu obce Vištuk na rok 2016 - PDF
Návrh VZN obce Vištuk č.1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na r. 2016 - PDF
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vištuk pre obdobie 01.01.2016 do 30.06.2016 - PDF

Oznam o uložení zásielky - Marek Tomáška - PDF

Oznámenie o začatí správ.konania - výrub drevín - PDF

Oznam o uložení zásielky - Marek Tomáška, Vištuk - PDF
Oznam o uložení zásielky - Jozef Mach, Vištuk - PDF
Oznam o uložení zásielky - Miroslav Buttko, Vištuk - PDF
Oznam o uložení zásielky - Andrei Juca, Vištuk - PDF
Oznam o uložení zásielky - Ľubomír Šiculiak, Vištuk č. 459 - PDF

Oznam západoslovenskej distribučnej, a.s. - PDF
Oznam o uložení zásielky - Stanislav Kubovič - PDF
Verejné vyhláška - Miroslav Jurčovič, Vištuk 49 - PDF
Oznámenie o uložení zásielky - Marek Tomaška - PDF
Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Mach - PDF
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2007 o odpadoch na území obce Vištuk - PDF
Zverejnenie údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zverejnené dňa 28.05.2015) - PDF
Žiadosť o zmenu povolenia prevádzky podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP - PDF

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vištuk na 2. polrok 2015 - DOC

Návrh VZN Požiarny poriadok obce - DOC

Oznámenie o zámere prevodu majetku obce - PDF
Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č. 1/2014 Mesta Modra - PDF
Verejná vyhláška, zverejnená dňa 16.04.2015 - DOC
Verejná vyhláška, zverejnená dňa 16.04.2015 - DOC
Verejná vyhláška, zverejnená dňa 16.04.2015 - DOC

Správa o hospodárení ZŠ s MŠ - DOC
Záverečný účet obce Vištuk za rok 2014 - DOC
Uverejnenie dražobnej vyhlášky - PDF

Oznámenie o začatí správneho konania č.k. 123/2015, výrub drevín - DOC
Oznámenie o začatí správneho konania č.k. 121/2015, výrub drevín - DOC

Projekt "Výmena okien a dverí na školskej bytovke" -
DOC

Výročná správa obce 2014: PDF